November 23, 2015

Viac…

Zaujímavé linky:

Časopisy:

Obhájené záverečné práce v rámci projektu:

Bakalárske práce:

 • Vrtiaková, J.: Zvýšenie kvality digitálnych obrazov, (Pavlovičová) FEI STU, Bratislava, 2014
 • Biľanská Alexandra, Bc.: Detekcia dúhovky, (Oravec), FEI STU, Bratislava, 2015, Bakalárska práca
 • Bukovčiková Zuzana, Bc.: Generovanie nových vzorov pre rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí 1, (Oravec), FEI STU, Bratislava, 2015, Bakalárska práca
 • Dittingerová Monika, Bc. : Generovanie nových vzorov pre rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí 2, (Oravec), FEI STU, Bratislava, 2015, Bakalárska práca
 • Gontkovič Jozef, Bc.: Generovanie nových vzorov pre rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí, (Oravec), FEI STU, Bratislava, 2015, Bakalárska práca
 • Lehota Ľuboš, Bc. : Klasifikácia prevádzky komunikačných sietí, (Oravec), FEI STU, Bratislava, 2015, Bakalárska práca
 • Jozef Goga: Využitie neurónových sietí na diagnostiku ochorení. FEI STU, Bratislava, 2015, Bakalárska práca, (Kajan)
 • Magdaléna Rajová: Návrh parametrov regulačných obvodov genetickými algoritmami, FEI STU, Bratislava, 2015, Bakalárska práca, (Kajan)
 • Jakub Komorný:  Diagnostika v oftalmológii, Bakalárska práca , FEI STU, Bratislava, 2016 (Pavlovičová)
 • Tomáš Poláček:  Detekcia objektov na obrazoch, Bakalárska práca , FEI STU, Bratislava, 2016 (Pavlovičová)
 • Kamil Rozkopál:  Porovnanie metód predspracovania obrazu pri biometrickom rozpoznávaní tváre,  Bakalárska práca , FEI STU, Bratislava, 2016 (Sopiak)
 • Soják Peter:  Ukladanie obrazu tváre do formátu MPEG4, Bakalárska práca , FEI STU, Bratislava, 2016 (Sopiak)
 • Zlatohlávek Ľuboš:  Porovnanie metód na extrakciu príznakov pri biometrickom rozpoznávaní tváre,  Bakalárska práca , FEI STU, Bratislava, 2016 (Sopiak)

Diplomové práce:

 • Sopiak, Dominik, Rozpoznávanie obrazov tvárí v neriadených podmienkach z hľadiska trénovacích množín, (Oravec), Diplomová práca, FEI STU Bratislava, 2014
 • Virgovič Miroslav, Ing.: Metódy klasifikácie prevádzky komunikačných sietí, (Oravec) Diplomová práca, FEI STU Bratislava, 2015
 • Ivan Rybanský: Genetické algoritmy – optimalizácia MHD, Diplomová práca, 2015 (Kajan)
 • Rakár. Radoslav, Ing: Segmentácia významných oblastí na obrazoch sietnice, (Pavlovičová) Diplomová práca, FEI STU Bratislava,2015
 • Amir Hammad: Rozpoznávanie pohybu ruky senzorom Kinect, (Kajan) Diplomová práca, FEI STU Bratislava, 2015
 • Boris Lesay: Skríning diabetickej retinopatie  predspracovanie obrazov očného pozadia,   Diplomová práca, FEI STU Bratislava,2016 (Pavlovičová)
 • Martin Kóňa:  Automatické spracovanie sietnice ľudského oka,  Diplomová práca, FEI STU Bratislava,2016 (Pavlovičová)
 • Martin Glonek: Biometria očnej dúhovky v mobilnom zariadení, (Oravec) Diplomová práca, FEI STU Bratislava, 2016
 • Michal Kajan: Klasifikácia pre diagnostiku v oftalmológii, (Oravec) Diplomová práca, FEI STU Bratislava, 2016
 • Miroslav Vali: Priemyselné predspracovanie obrazu tváre na mobilnom zariadení v reálnom čase, , (Oravec) Diplomová práca, FEI STU Bratislava, 2016
 • Milan Zima: Zber a evaluácia databázy očných dúhoviek, (Oravec) Diplomová práca, FEI STU Bratislava, 2016

Dizertačné práce:

 • Jozef Ban, Ing., PhD. Rozpoznávanie ľudských tvárí, dizertačná práca, FEI STU Bratislava, 2014, (Pavlovičová)
 • Ing. Matej Féder, Návrh metód extrakcie príznakov a klasifikácie dát v biometrii, FEI STU Bratislava , 17. 04. 2015, (Oravec)
 • Beniak Marián: Detekcia a lokalizácia ľudských tvárí, dizertačná práca, FEI STU Bratislava, november 2016, (Pavlovičová)
 • Ľuboš Omelina: Vizuálne rozpoznávanie a identifikácia jednotlivca, Dizertačná práca, FEI STU Bratislava, 2016, (Oravec)
 • Odovzdaná dizertačná práca, kladné posudky, termín obhajoby 18.1.2016: Loderer Marek: Lokalizácia a rozpoznávanie ľudských tvárí, dizertačná práca, FEI STU v Bratislave, (Pavlovičová)

Ostatné:

 • Rozpoznávanie obrazov tvári v neriadených podmienkach z hľadiska trénovacích množín, riešitelia: bc. Andrej Dano, bc. Pavol Češek, bc. Alžbeta Češeková, bc. Ladislav Briš, bc. Miroslav Vali, bc. Mark Budiak, FEI STU, Bratislava, tímový projekt 2015 (pedag. vedúci:Dominik Sopiak)
 • Rozpoznávanie ucha v mobilnom zariadení, Bc. Ľuboš Lehota, Bc. Marek Vodička, Bc. Matej Fačkovec, Bc. Matej Mihalik, Bc. Martin Tomík, Bc. Jozef Gerát, FEI STU, Bratislava, tímový projekt 2016 (pedag. vedúci:Dominik Sopiak)
 • Generovanie nových vzoriek a zvýrazňovanie charakteristických čŕt tváre: Biľanská, Bukovčiková, Dittingerová, Novotná, Gontkovič, FEI STU, Bratislava, tímový projekt 2016 (pedag. vedúci:Dominik Sopiak)

Riešené diplomové práce (2016/17):

 • Jozef Goga:  Rozpoznávanie gest ruky s využitím 3D senzorov (Kajan)
 • Frederik Špaldoň: Ovládanie simulačných modelov senzorom Kinect. (Kajan)
 • Gábor Vass: Modelovanie nelineárnych dynamických systémov evolučnými algoritmami (Kajan)
 • Pružinská A.: Rozpoznávanie emóciÍ na obrazoch ľudských tvárí, (Pavlovičová)
 • Andonová,M.: Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice, (Pavlovičová)
 • Bc. Henrich Benkő: Interaktívna aplikácia Biometria 2 (Oravec)
 • Bc. Alexandra Biľanská: Zachytávanie dúhovky vo viditeľnom spektre pre použitie v biometrii (Oravec)
 • Bc. Mark Budiak: Návrh architektúry pre biometrický rozpoznávací systém (Oravec)
 • Bc. Zuzana Bukovčiková: Klasifikácia tvárí pomocou hlbokých konvolučných sietí (Oravec)
 • Bc. Monika Dittingerová: Detekcia tvárí pomocou hlbokých konvolučných sietí (Oravec)
 • Bc. Matej Fačkovec: Tvorba biometrického systému na zariadení Raspberry Pi podľa biometriky ucha (Oravec)
 • Bc. Jozef Gerát: Detekcia rýchlosti vozidla z video záznamu (Oravec)
 • Bc. Tamás Hölgye: Interaktívna aplikácia Biometria 1 (Oravec)
 • Bc. Roman Moravčík: Mobilný distribuovaný AFIS systém (Oravec)
 • Bc. Martin Tomík: Predspracovanie obrazu ucha na jednodoskovom počítači (Oravec)
 • Bc. Marek Vodička: Tvroba multimodálneho biometrického systému na jednodoskovom počítači (Oravec)
 • Bc. Michal Zachar: Tvorba biometrického systému na zariadení Raspberry Pi podľa biometriky tváre. (Oravec)

Riešené bakalárske práce (2016/17):

 • Sabína Fraňová: Predikcia časových radov, (Kajan)
 • Jozef Goga:  Rozpoznávanie gest ruky s využitím 3D senzorov (Kajan)
 • Frederik Špaldoň: Ovládanie simulačných modelov senzorom Kinect. (Kajan)
 • Gábor Vass: Modelovanie nelineárnych dynamických systémov evolučnými algoritmami (Kajan)
 • Matúš Lukáč: Generovanie syntetických obrazov tvárí

Na stiahnutie:

Články: 

 1. L. Omelina (1, 2, 3), B. Jansen (1, 2), B. Bonnechère (4), M. Oravec (3), J. Pavlovicova (3), S. Van Sint Jan (4): Interaction Detection with Depth Sensing and Body Tracking Cameras in Physical Rehabilitation,
 • Focus Theme – Methodologies, Models and Algorithms for Patients Rehabilitation, (1)  Department of Electronics and Informatics, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium; (2) iMinds, Dept. of Medical IT, Ghent, Belgium; (3) Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia; (4) Laboratory of Anatomy, Biomechanics and Organogenesis, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium
 • Methods of Information in Medicine, 2016, Vol. 55, 1: 70-78, ISSN: 0026-1270, Current Contents/Clinical Medicine, IF 2014: 2.248
 • Citácie:
  • M. Fardoun; A. S. Mashat: (2016), Methodologies, Models and Algorithms for Patients Rehabilitation, Methods of Information in Medicine, 2016 (Vol. 55): Issue 1/ 2016, pp 60-64
 1. KAJAN, Michal – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – KURILOVÁ, Veronika. (2016) Determination of bright lesions in fundus images. In Proceedings ELMAR-2016 : 58th International symposium. Zadar, Croatia. 12-14 September, 2016. Zagreb : University of Zagreb, 2016, S. 77-80. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-184-221-1.AFC
 2. ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – SOPIAK, Dominik – JIRKA, Vojtěch – LODERER, Marek – LEHOTA, Ľuboš – VODIČKA, Marek – FAČKOVEC, Matej – MIHALIK, Matej – TOMÍK, Martin – GERÁT, Jozef. (2016) Mobile ear recognition application. In IWSSIP 2016 : 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, S. 121-124. ISBN 978-1-4673-9555-7. V databáze: IEEE. AFD / Scopus /
 3. LESAY, Boris – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš – KURILOVÁ, Veronika. (2016) Optic disc localization in fundus image. In IWSSIP 2016 : 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, S. 125-128. ISBN 978-1-4673-9555-7. V databáze: IEEE. AFD/ Scopus /
 4. POLÁČEK, Tomáš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. (2016) Object detection on images captured by CCD-camera. In Redžúr 2016 [elektronický zdroj] : 10th International workshop on multimedia and signal processing. Bratislava, Slovakia. May 24, 2016. 1. ed. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016, CD-ROM, S. 15-18. ISBN 978-80-227-4560-4. AFD
 5. KOMORNÝ, Jakub – KURILOVÁ, Veronika – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. (2016) Image enhancement for diagnostics in ophthalmology. In Redžúr 2016 [elektronický zdroj] : 10th International workshop on multimedia and signal processing. Bratislava, Slovakia. May 24, 2016. 1. ed. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016, CD-ROM, S. 19-22. ISBN 978-80-227-4560-4.AFD 
 6. Kajan, Slavomír – Pernecký, Daniel: Gesture recognition of American sing language using kinect. In IN-TECH 2016 : International conference on innovative technologies. Prague, 6.-8.9.2016. Proceedings. 1. vyd. Rijeka : Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016, S. 213-216. ISSN 1849-0662. začlenenie AFC
 7. Kajan, Slavomír – Pernecký, Daniel: Comparison of MLP network and grammatical evolution in modeling of nonlinear dynamic system. In IN-TECH 2016 : International conference on innovative technologies. Prague, 6.-8.9.2016. Proceedings. 1. vyd. Rijeka : Faculty of Engineering University of Rijeka, 2016, S. 177-180. ISSN 1849-0662. začlenenie AFC
 8. PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – PAVLOVIČ, Matej. (2015) Frequency characteristics visualization in Z-plane. In Technical computing Prague 2015 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 23. ročníku konference. Praha, 4.11. 2015. 1. vyd. Praha: University of Chemistry and Technology, 2015, CD-ROM, [3] s. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-936-5.AFC
 9. Kajan, Slavomír – Pernecký, Daniel – Hammad, Amir: Hand Gesture Recognition Using Multilayer Perceptron Network. In: Technical Computing Prague 2015 : 23th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, November 4, 2015.AFC
 10. Kajan, Slavomír – Pernecký, Daniel – Goga, Jozef: Application of Neural Network in Medical Diagnostics. In: Technical Computing Prague 2015 : 23th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, November 4, 2015.AFC
 11. Kajan, Slavomír – Hypiusová, Mária: Design of Robust MIMO control using genetic algorithm. In: Technical Computing Prague 2015 : 23th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, November 4, 2015.AFC
 12. Oravec, M., Sopiak, D., Jirka, V., Pavlovičová, J., Budiak, M. (2015) Clustering algorithms for face recognition based on client-server architecture, In 22th International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2015. 10-12 September, London, UK, pp. 241-244, ISBN 978-1-4673-8352-3/ WoS / začlenenie AFC
 13. Loderer, M., Pavlovičová, J., Oravec, M., Mazanec, J. (2015) Face Parts Importance in Face and Expression Recognition, In 22th International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2015. 10-12 September, London, UK, pp. 188-191, ISBN 978-1-4673-8352-3/ WoS / začlenenie AFC
 14. Kurilová, V., Pavlovičová, J., Oravec, M., Rakár, R., Marček, I. (2015) Retinal Blood Vessels Extraction Using Morphological Operations, In 22th International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2015. 10-12 September, London, UK, pp. 265-268, ISBN 978-1-4673-8352-3 / WoS/ začlenenie AFC
 15. Loderer, M. – Pavlovičová, J. – Féder, M. – Oravec, M. (2014) Data Dimension Reduction in Training Strategy for Face Recognition System. In 21th International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2014. 12.-15. May, Dubrovnik, Croatia, pp. 263-266, ISSN 2157-8672, ISBN 978-953-184-191-7. / Scopus / začlenenie AFC
 • Citácie:
  • Pujol, F., Mora, H. & Girona-Selva, J. (2016). A connectionist computational method for face recognition. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 26(2), pp. 451-465. Retrieved 1 Aug. 2016, from doi:10.1515/amcs-2016-0032
 • prezentácia
 1. Beniak, M., Pavlovičová, J., Loderer, M.: Minimal Gabor Filter Bank for Face Features Localization, International Review on Computers and Software (I.RE.CO.S.), Vol 9, No 12 (2014) , pp. 1977-1983, Praise Worthy Prize S.r.l., ISSN: 1828-6003, / Scopus / Začlenenie ADM
 2. Beniak M.,Pavlovičová J., Loderer M., (2014): Optimal Gabor Filter Bank Selection for Face Features Localization, 8th International Workshop on Multimedia and Signal Proc. Redžúr 2014, 13 May 2014, Dubrovnik, Croatia, pp. 57-60, ISBN 978-80-227-4162-0, začlenenie AFC
 3. Jirka V., Oravec M., Pavlovičová J.,Féder M.(2014): Experiments with Automatic Training-Sample Selection Using Self-organizing Map, 8th International Workshop on Multimedia and Signal Processing Redžúr 2014, 13 May 2014, Dubrovnik, Croatia, pp. 53-56, ISBN 978-80-227-4162-0, začlenenie AFC
 4. Loderer, M., Pavlovičová, J.(2014): Optimization of LBP Parameters, 56th International Symposium ELMAR-2014, 10-12 September 2014, Zadar, Croatia, pp. 111-114, ISBN 978-953-184-199-3,/ WoS /, začlenenie AFC
 • Citácie:  
  • Oravec, M.: (2014) Feature Extraction and Classification by Machine Learning Methods for Biometric Recognition of Face and Iris, Proc. ELMAR-2014, 56th  Int. Symposium ELMAR-2014, /konf// Scholar 1 /
  • B Alsalibi, I Venkat, KG Subramanian, SL Lutfi: The Impact of Bio-Inspired Approaches Toward the Advancement of Face Recognition, Journal ACM Computing Surveys (CSUR) Surveys Homepage archive, Vol. 48 Issue 1, Sept. 2015, Article No. 5,  ACM New York, NY, USA 
 • prezentácia
 1. Jirka, V., Féder, M., Pavlovičová, J., Oravec, M.(2014): Face Recognition System with Automatic Training Samples Selection Using Self-organizing Map, 56th International Symposium ELMAR-2014, 10-12 September 2014, Zadar, Croatia, pp. 23-26, ISBN 978-953-184-199-3, / WoS / , začlenenie  AFC
 • Citácie:
  • Du, S., Zhang, F., Zhang, X.: Semantic classification of urban buildings combining VHR image and GIS data: An improved random forest approach, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, volume 105, issue , year 2015, pp. 107 – 119 / ČasopisZ // Scopus / 
  • Posoldova, A., Alan Wee-Chung Liew.: Content based recommendation for HBB TV based on bayes conditional probability for multiple variables approach, Innovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 2015 International Symposium on, Madrid, Publisher:IEEE, 2-4 Sept. 2015, pp. 1 – 8 
  • A Posoldova, AWC Liew Recommendation system for HBB TV: Model design and implementation, EUROCON 2015 – Int. Conference on Computer as a Tool (EUROCON), IEEE, Salamanca, Spain, 2015, pp.1-7
 • prezentácia