February 25, 2015

Biometria

S vývojom nových technológií a vývojom spracovávania informačných dát je nevyhnutné chrániť dôležité dáta. Jednou z foriem ochrany je verifikácia, ktorá slúži na overenie totožnosti. Verifikovať sa môžeme pomocou toho, čo vieme (heslo), toho, čo vlastníme (karta), alebo tým, čím sme (biometria). Slovo biometria vzniklo spojením dvoch gréckych slov: bio – život a metric – meranie. Biometria teda meria určité charakteristiky človeka. Tieto charakteristiky nemôžu byť jednoducho vymenené, zabudnuté alebo zdieľané. Ich používanie vedie k väčšiemu zabezpečeniu a efektívnosti systému. Biometrické metódy sa používajú v rôznych formách už po tisícročia, avšak najväčší rozmach zaznamenali v posledných desaťročiach s nástupom informačných technológií a našli si uplatnenie v mnohých odvetviach. Tieto metódy sa stále zdokonaľujú a získavajú stále vyššiu popularitu. Ochrana dát pomocou verifikácie niektorou z biometrík je v dnešnej dobe dostupná už aj pre široké masy a stále viac sa integruje do ďaľších informačných technológií. Bezpečnosť systémov sa zvyšuje neprenositeľnosťou na inú osobu. Ich využitie môže byť v aplikáciach, v ktorých sa doteraz nepoužívali žiadne heslá, či tokeny, alebo sa môžu využiť v aplikáciach, kde heslo alebo token môže byť úplne nahradené prípadne skombinované s inou biometrickou technológiou. Z pohľadu užívateľa je používanie biometrickej metódy efektívnou metódou zabezpečenia súkromných údajov. Výber biometrie závisí na požiadavkách danej aplikácie.

Biometrika meria behaviorálne alebo fyziologické charakteristiky človeka. Behaviorálne charakteristiky sa týkajú určitého chovania. Patrí sem napríklad dynamika podpisu. Fyziologické charakteristiky sú dané fyziologickým vývojom osoby. Patrí sem napríklad geometria ruky či očná dúhovka. Behaviorálne biometriky sa všeobecne používajú na verifikáciu, fyziologické na verifikáciu a identifikáciu. Pri identifikácii nie je identifikovaná osoba systému vopred známa a užívateľ nepredkladá systému svoju totožnosť. Keďže systém musí porovnať vstupný vzor získaný od užívateľa so šablónami uloženými v databáze, ide o časovo a výpočtovo náročnejšiu úlohu. Pri verifikácii ide o overenie, či sa naozaj jedná o osobu, za ktorú sa užívateľ vydáva. Nejde o časovo náročnú úlohu, pretože sa porovnávajú iba dva druhy dát – vstupný vzor osoby používajúcej systém a referenčný vzor identifikovanej osoby získaný počas registrácie.

Ak zadávame heslo, je odpoveď vždy jednoznačná: heslo je správne alebo nie. Pri práci s biometrikami nie je zhoda medzi uloženou šablónou a práve získaným vzorom nikdy stopercentná. Preto je dôležité správne nastavenie prahovej hodnoty, pri ktorej sa považuje porovnávaná šablóna a vstupný vzor za zhodné. Biometrické systémy musia tiež spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • univerzálnosť – každá osoba by mala mať danú biometriku
 • unikátnosť – v danej biometrike by mali byť hocijaké dve osoby rozlíšiteľné
 • trvalosť – biometrika by mala byť trvalá počas nejakej časovej periódy
 • zozbierateľnosť – možnosť kvantitatívneho merania biometriky

Okrem týchto požiadaviek sú dôležité aj ďalšie požiadavky, ako výkon (presnosť rozpoznávania, rýchlosť, robustnosť), akceptovateľnosť (či sú ľudia ochotní akceptovať biometrický identifikátor v bežnom živote), odolnosť voči oklamaniu (ako ľahko sa dá systém napadnúť podvodnými metódami).

Osnova predmetu:

 • Časť A Biometria – poznatky o biometrii
  • Kapitola A1 Úvod
  • Kapitola A2 Biometrický systém ako systém rozpoznávania vzorov – úvod a všeobecné́ poznatky
  • Kapitola A3 Biometrický systém ako systém rozpoznávania vzorov – klasifikácia
  • Kapitola A4 Biometrický systém ako systém rozpoznávania vzorov – extrakcia príznakov
  • Kapitola A5 Ilustrácia uceleného systému rozpoznávania vzorov – OCR
  • Kapitola A6 Multimodálne systémy, štandardizácia, existujúce riešenia, databázy
  • Kapitola A7 Ochrana súkromia v biometrii, bezpečnosť̌
  • Kapitola A8 Klasifikácia bez učiteľa, zhlukovanie
 • Časť B Biometriky
  • Kapitola B1 Dúhovka
  • Kapitola B2 Sietnica
  • Kapitola B3 Tvár
  • Kapitola B4 Termogram tváre
  • Kapitola B5 Geometria ruky a prsta
  • Kapitola B6 Biometrická́ verifikácia
  • Kapitola B7 Odtlačok prsta
  • Kapitola B8 Iné biometriky

Marek Loderer, Jarmila Pavlovičová: BIOMETRIA – Rozpoznávanie ľudských tvárí, monografia, 113 strán, Vydavateľ: FELIA s.r.o., ISBN 978-80-89824-06-9, pdf formát

4 thoughts on “Biometria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *