BioLab

predmety

Zoznam predmetov
Go to Biometria

Biometria

Biometrika meria behaviorálne alebo fyziologické charakteristiky človeka. Behaviorálne charakteristiky sa týkajú určitého chovania. Patrí sem napríklad dynamika podpisu.

Go to Číslicové spracovanie obrazu pre vizuálne systémy

Číslicové spracovanie obrazu pre vizuálne systémy

Ľudský vizuálny systém a jeho vlastnosti, či podstata svetla a tvorba obrazu, farebné modely. Aj toto sa dozviete na tomto predmete.

Go to STROJOVÉ UČENIE A NEURÓNOVÉ SIETE

STROJOVÉ UČENIE A NEURÓNOVÉ SIETE

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s teóriou a aplikáciami strojového učenia. Predmet poskytuje systematický pohľad na najznámejšie nástroje strojového učenia s dôrazom na neurónové siete, boosting, jadrové metódy, stroje s podpornými vektormi, zhlukovanie.

Riešiteľský kolektív

doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD

Vedúca projektu
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

zástupca vedúceho projektu
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)

Ing. Marek Loderer

člen riešiteľského kolektívu
doktorand v dennej forme štúdia do vykonania

Ing. Slavomír Kajan, PhD.

člen riešiteľského kolektívu
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)

Ing. Dominik Sopiak

člen riešiteľského kolektívu
doktorand v dennej forme štúdia do vykonania dizertačnej skúšky

Ing. Daniel Pernecký

člen riešiteľského kolektívu
doktorand v dennej forme štúdia do vykonania dizertačnej skúšky